Unia Europejska
 

 „Przeprowadzenie audytu wzornicznego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie Marco-Plast Marek Wiatr” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na Konkurencję.

Firma Marco-Plast Marek Wiatr realizuje projekt pn. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego wraz z opracowaniem strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie MARCO -PLAST MAREK WIATR” współfinansowany z funduszy Europejskich w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję (ETAP 1) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego Przedsiębiorstwa polegającego na analizie działalności pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt wzorniczy obejmuje w szczególności: analizę wzorniczą Marco-Plast w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście trendów branżowych, analizę potrzeb Przedsiębiorcy w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego. Kolejnym krokiem jest opracowanie raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego Wnioskodawcy (strategii wzorniczej)

Do realizacji zadania został wybrany (Zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawca - Spółka THIS Sp. z o.o. Sp. k.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Firmy Marco-Plast Marek Wiatr poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności Firmy.
Realizacja projektu umożliwi zaoferowanie nowych produktów, będących efektem przeprowadzonego audytu wzorniczego i stworzonej strategii wzorniczej. Wdrożenie innowacji z wykorzystaniem procesu wzorniczego umożliwi Wnioskodawcy poszerzenie oferty o nowe produkty, co w sposób pośredni wpłynie na zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zwiększenie zatrudnienia. Jednym z celów szczegółowych projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie procesu zarządzania wzornictwem. Wewnętrzna polityka firmy w zakresie wzornictwa pozwoli na wyróżnienie się Marco-Plast na rynku, a także będzie motorem do dalszego rozwijania prowadzonej działalności, w tym nowoczesnego wzornictwa. Umocnienie pozycji rynkowej pozwoli Przedsiębiorcy na podjęcie kolejnych działań rozwojowych.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie 01.01.2020 – 30.06.2020.

Wartość projektu: 91 020,00 PLN

Wartość dofinansowania: 62 900,00 PLN